Financijsko knjigovodstvo

Modul omogu鎢je kompletnu obradu podataka, njihov pregled i izvje箃avanje vezano uz financijsko knjigovodstvo poduze鎍. Omogu鎢je unos podataka u proizvoljno kreiranu temeljnicu, no najve鎍 je funkcionalnost postignuta u kombinaciji s ostalim modulima programskog rje筫nja LUCEED. Automatski prijenosi u Financijsko knjigovodstvo de筧vaju se prema proizvoljno definiranoj shemi knji緀nja.

Shema knji緀nja mo緀 definirati za:

 • partnera i artikl
 • dokument i tip dokumenta
 • poslovnu jedinicu
 • skladi箃e i vrstu skladi箃a
 • mjesto, tip i nositelja tro筴a

Zaklju鑕nje godine omogu鎒no je automatskim zatvaranjem klase 4 i 7 te prijenosom po鑕tnog stanja u novu poslovnu godinu (sinteti鑛i i analiti鑛i).

Dodatno

Knji緀nja se vr筫 prema kontnom planu kojeg definira korisnik, uz mogu鎛ost izmjene. Neovisno o kontnom planu kojeg poduze鎒 koristi, omogu鎒no je kreiranje, izmjene i dopune neograni鑕nog broja financijskih izvje规a (TSI-POD, GFI-POD, RDG, Bilance za male, srednje, velike poduzetnike, izvje规a prema vlastitim potrebama...).

Komunikacija me饀 modulima omogu鎢je automatske prijenose podataka u Financijsko knjigovodstvo. Ti prijenosi omogu鎒ni su iz modula:

 • Knjiga U-Ra/I-Ra/PDV
 • Kalkulacije
 • Gotovinska blagajna
 • Robno/materijalno poslovanje
 • Obra鑥n pla鎍
 • Kasa - prodajno mjesto, knjiga popisa
 • Fakturiranje/veleprodaja
 • Proizvodnja
 • Hotelsko poslovanje
 • Kasa za ugostiteljstvo + manager

Neke od mogu鎛osti koje izdvajamo kao nezaobilazne u poslovanju kompleksnih poslovnih sustava su obrade i izvje规a vezana uz otvorene stavke:

 • automatsko u鑙tavanje bankovnog izvoda u temeljnicu
 • obra鑥n kamata za dospjela potra緄vanja
 • izrada kompenzacija
 • povezivanje stavki prilikom obrade bankovnog izvoda, po veznom broju ili FIFO
 • pra鎒nje kunskih i deviznih IOS-a
 • IOS sa strukturom po danima
 • automatsko slanje IOS-a na e-mail uz zadane uvjete (npr. Iznosi ve鎖 od 500,00 kn ili dugovanja starija od 60 dana)
 • format ispisa IOS-a prema obrascu korisnika
 • automatski obra鑥n kamata vezan uz IOS
 • automatsko kreiranje kompenzacija
 • automatsko zatvarnaje klase 4 i 7 te prijenos po鑕tnog stanja (sinteti鑛i i analiti鑛i)


Neka od izvje规a

Modul nudi predefinirane izvje箃aje te mogu鎛ost samostalnog kreiranja izvje箃aja prema potrebama. Svako tako kreirano izvje规e mogu鎒 je ispisati i prebaciti u Excel radi daljnje obrade i analize.

Neka od izvje规a su:

 • financijske i analiti鑛e kartice s ispisom
 • pregled prometa po partnerima za zadani konto
 • pregled i zaklju鑙vanje otvorenih stavaka
 • bilanca za kompletno poslovanje ili po mjestima tro筴a
 • brutto bilanca
 • pregled i pretra緄vanje knji緀nja po parametrima (partner, datum, iznos...)
 • saldo kupca sumarno i po partneru po evidentiranom doga餫ju - kunsko/devizno
 • ispis IOS-a
 • ispisi opomena, opomena pred tu綽u, opomena pred ovrhu
 • neograni鑕no kreiranje financijskih izvje规a prema vlastitim potrebama