Tvrtka

Da li je ovo paket za Vas?

Paket je namjenjen pravnim osobama. Moduli uklju鑕ni u paket omogu鎢ju samostalno poslovanje poduze鎍 uklju鑥ju鎖 segmente maloprodaje, ugostiteljstva i veleprodaje. U slu鑑ju da poduze鎒 posluje na vi筫 lokacija, omogu鎒na je jednostavna razmjena podataka izme饀 svih poslovnih jedinica.


Za箃o Luceed - Tvrtka?

Komunikacija unutar paketa uskla饀je poslovne procese te smanjuje koli鑙nu unosa podataka. Tako utro筫no vrijeme bitno se smanjuje 箃o direktno utje鑕 na broj potrebnih djelatnika u sustavu obrade podataka. Unificirane forme i pre鑑ci osiguravaju brzo snala緀nje u programu 箃o dodatno pove鑑va jednostavnost kori箃enja programa.

Podatak une筫n u Luceed i generiran iz njega dostupan je iz svih djelova programa. Time je omogu鎒no pravovremeno reagiranje na nastale situacije i olak筧no dono筫nje operativnih, takti鑛ih i strate筴ih odluka u procesu poslovanja. Pra鎒nje tro筴ova omogu鎒no je prema mjestima, nositeljima i tipovima neovisno o kontnom planu. Takva evidencija nadilazi uobi鑑jene segmente financijskog ra鑥novodstva i daje kvalitetan temelj uvo餰nju kontrolinga u poduze鎒 鑙me se dodatno olak筧va dono筫nje budu鎖h poslovnih odluka.


Glavne zna鑑jke

 • omogu鎢je optimizaciju procesa poslovanja
 • pra鎒nje tro筴ova i prihoda prema centrima odgovornosti
 • sigurnost podataka
 • jednostavnost kori箃enja
 • komunikacija implementiranih modula bitno skra鎢je vrijeme izvr筫nja operacija
 • mogu鎛ost neograni鑕nog broja korisnika
 • komunikacija programa s e-servisima (e-banking, ePDV...)
 • neograni鑕ni broj korisni鑛ih ispisa (vi筫 tipova ispisa za jedan dokument)
 • jednostavan alat za pra鎒nje prodajnih procesa - Sales Control Center
 • neograni鑕no definiranje prodajnih akcija
 • evidencija kronologije doga餫ja u programu
 • export podataka u druge formate radi daljnjeg kori箃enja i analiza (Excel, CSV...)
 • kreiranje neograni鑕nog broja financijskih izvje箃aja za vlastite potrebe


Moduli uklju鑕ni u paket

 • Osnovni modul
 • Fakturiranje / Veleprodaja
 • Robno/materijalno poslovanje
 • Kalkulacije
 • Knjiga U-Ra/I-Ra/PDV
 • Financijsko knjigovodstvo
 • Gotovinska blagajna
 • Obra鑥n pla鎍
 • Putni nalozi i loko vo緉ja
 • Osnovna sredstva
 • Kasa
 • Virmani
 • Obra鑥n kamata

Neka od izvje规a

 • obra鑥n prometa po: proizvodima, grupama proizvoda, na鑙nima pla鎍nja
 • obra鑥n pdv-a
 • obra鑥n ambala緉e naknade
 • obra鑥n djelatnika
 • evidencija pekarske proizvodnje (KEUB)
 • obra鑥n RUC-a
 • analiza reversa
 • starosna struktura zalihe
 • izvje规a vezana uz pla鎒
 • statisti鑛a i financijska izvje规a (bilanca, RDG, TSI...)
 • mogu鎛ost kreiranja ostalih financijskih izvje规a prema vlastitim potrebama
 • direktna izrada grafikona za sva izvje规a
 • export podataka u excel i html radi daljnjih analiza

Dodatne opcije

 • automatsko povezivanje ostalih modula koji nisu uklju鑕ni u navedeni paket
 • povezivanje s modulom Loyalty
 • povezivanje s modulom Hotel
 • me饀sobno povezivanje izdvojenih poslovnih jedinica