Knjigovodstveni servis

Da li je ovo paket za Vas?

Paket je namjenjen knjigovodstvenim servisima. Omogu鎢je vo餰nje neograni鑕nog broja komitenata s neograni鑕nim brojem unosa. Moduli koji su uklju鑕ni u paket daju slobodu izbora komitenta, neovisno da li je komitent fizi鑛a ili pravna osoba. Kreirana izvje规a zadovoljavaju propisane standarde i norme uz konstantno pra鎒nje i dopunjavanje novih odredbi i propisa.


Za箃o Luceed - Knjigovodstveni servis?

Komunikacija unutar paketa smanjuje koli鑙nu unosa podataka. Koli鑙na tako utro筫nog vremena bitno se smanjuje 箃o direktno utje鑕 na broj potrebnih djelatnika u sustavu obrade i evidencije podataka. Unificirane forme i pre鑑ci osiguravaju brzo snala緀nje u programu 箃o dodatno pove鑑va jednostavnost kori箃enja programa.

Paket omogu鎢je kreiranje zakonski definiranih izvje规a koja poduzetnik ima obavezu generirati prema dr綼vnim tijelima, a koja su uklju鑕na u poslovanje poduze鎍. Omogu鑕na je komunikacija izme饀 pojedinih modula s naglaskom na automatskim prijenosima prema unaprijed definiranim shemama. Kvalitetno postavljanje programa za rad rezultira jednostavnim kori箃enjem istog uz minimalnu mogu鎛ost pogre筴e. Mogu鎍 je automatska razmjena podataka s komitentima koji koriste Luceed. U tom slu鑑ju, svi podaci generirani od strane komitenta preslikati 鎒 se u knjigovodstvo nakon 鑕ga je dovoljna samo zavr筺a obrada podataka i generiranje predefiniranih izvje鎍.


Glavne zna鑑jke

 • sigurnost podataka
 • jednostavnost kori箃enja
 • mogu鎛ost neograni鑕nog broja korisnika
 • komunikacija implementiranih modula bitno skra鎢je vrijeme izvr筫nja operacija
 • mogu鎛ost neograni鑕nog broja korisnika
 • komunikacija programa s e-servisima (e-banking, ePDV...)
 • neograni鑕ni broj korisni鑛ih ispisa (vi筫 tipova ispisa za jedan dokument)
 • pra鎒nje tro筴ova prema centrima odgovornosti
 • pra鎒nje tijeka kreiranja dokumenata pregledom „vezanih dokumenata“
 • evidencija kronologije doga餫ja u programu
 • automatsko u鑙tavanje izvoda iz banke u program
 • export podataka u druge formate radi daljnjeg kori箃enja i analiza (Excel, CSV...)
 • kreiranje neograni鑕nog broja financijskih izvje箃aja za vlastite potrebe

Moduli uklju鑕ni u paket

 • Osnovni modul
 • Fakturiranje/Veleprodaja
 • Robno/materijalno poslovanje
 • Kalkulacije
 • Knjiga U-Ra/I-Ra/PDV
 • Financijsko knjigovodstvo
 • Knjiga primitaka i izdataka
 • Gotovinska blagajna
 • Nadzorne knjige uvoza i izvoza
 • Obra鑥n pla鎍
 • Putni nalozi i loko vo緉ja
 • Osnovna sredstva
 • Kasa
 • Virmani
 • Obra鑥n kamata
 • SPM - automatsko generiranje ra鑥na komitentima

Neka od izvje规a

 • Bilanca za male, srednje i velike poduzetnike
 • Ra鑥n dobiti i gubitka za male, srednje i velike poduzetnike
 • TSI-POD
 • GFI-POD
 • jednostavno kreiranje ostalih financijskih izvje规a prema vlastitim potrebama
 • izvje规a vezana uz pla鎒
 • evidencija pekarske proizvodnje (KEUB)
 • obra鑥n RUC-a
 • obra鑥n pdv-a
 • obra鑥n prometa po poreznim tarifama
 • direktna izrada grafikona za sva izvje规a
 • export podataka u excel i html radi daljnjih analiza

Dodatne opcije

 • automatsko povezivanje ostalih modula koji nisu uklju鑕ni u navedeni paket
 • mogu鎛ost automatske razmjene podataka s komitentima koji za svoje poslovanje koriste programsko rje筫nje LUCEED