Kalkulacije

Modul je predviđen za izradu i obradu kalkulacija i zapisnika o promjeni cijena. Omogućuje izradu kunskih, deviznih, maloprodajnih ili veleprodajnih kalkulacija. Izrada je automatizirana uz jednostavan pregled i trenutni uvid u podatke bitne za kreiranje i izračun konačnih cijena.


Dodatno

Forma za unos kalkulacije predviđa i unos svih stavki s računa dobavljača uz mogućnost definiranja zavisnih troškova. Tako unešeni podatak može se prenijeti u Knjigu ulaznih računa čime se izbjegava dvostruki unos istih podataka.

U trenutku uzrade kalkulacija, forma nudi uvid u sve bitne podatke za izračuna konačne i nabavne cijene. Pri tome je omogućen uvid u:

 • maloprodajnu i veleprodajnu cijenu
 • mpc marža - iznos i postotak
 • vpc marža - iznos i postotak
 • iznos zavisnog troška
 • nabavnu cijenu i dr.

Unos podataka u kalkulaciju moguć je:

 • direktnim unosom artikala za koje je cijena već prije definirana
 • direktnim unosom artikala za koje se cijena definira direktnim unosom iznosa MPC i VPC
 • direktnim unosom artikla i marže za MPC i VPC
 • kreiranje kalkulacije opcijom „dokument iz dokumenta“ pri čemu se povlače stavke sa skladišnog dokumenta uz mogućnost korekcija (kalkulacija iz primke)
 • automatskim unosom (xml, csv...)

Neka od izvješća

Modul nudi predefinirane izvještaje te mogućnost samostalnog kreiranja izvještaja prema potrebama. Uz ispis izvještaja moguće je ispisati i druge dokumente kao:

 • rekapitulacija kalkulacija
 • ispis maloprodajnih ili veleprodajnih kalkulacija
 • ispis etiketa i deklaracija po kalkulaciji

Zapisnik o promjeni cijena

Unutar modula kreiran je dio programa zadužen za obradu i kreiranje zapisnika o promjeni cijena. Nudi pregled i kreiranje zapisnika i to:

 • direktnim unosom cijene u zapisnik
 • automatski po zatvaranju dana u maloprodaji
 • automatski, promjenom maloprodajne cijene artikla

Veze s ostalim modulima

Modul može funkcionira samostalno ili u komunikaciji s drugim programskim modulima. Neke od njih su:


Robno/materijalno poslovanje

 • automatsko kreiranje primke za zadano skladište
 • učitavanje artikala kod izrade kalkulacije sa skladišnog dokumenta (kalkulacija iz primke)

 • Knjiga U-Ra/I-Ra/PDV

 • po želji može kreirati ulazni račun sa svim potrebnim podacima

 • Financijsko knjigovodstvo

 • automatsko kontiranje po unaprijed definiranoj shemi
 • automatsko kontiranje zavisnih troškova po mjestima troška

 • Nabava

 • Kreiranje kalkulacije iz narudžbe

 • Document manager

 • Veza slike ili datoteke uz kalkulaciju