Hotelsko poslovanje

Modul omogu鎢je brzu i jednostavnu obradu podataka vezanu uz recepcijsko poslovanje. Rezervacija i prijava gosta sastavni su dio modula. Tako餰r, modul omogu鎢je generiranje izvje规a i analiza za potrebe djelatnika hotela, turisti鑛e zajednice i MUP-a. Modul je mogu鎒 vezati uz web su鑕lje za on-line rezervacije pri 鑕mu se evidentiraju potrebni podaci za prijavu gosta.


Osnovno

Unutar modula mogu鎒 je unijetii neograni鑕n broj cjenika za sezone i to:

 • po partneru
 • po smje箃ajnoj jedinici
 • po osobi
 • Cjenik je mogu鎒 definirati za proizvoljan broj sezona.

Unos gosta je jednostavan i omogu鎢je trenutni i naknadni unos svih podataka. Prilikom unosa prijave gosta, unose se podaci o:

 • gostu (doma鎖/strani):
   • podaci o ro餰nju
   • ispravama
   • vrsti gosta (alotmanski/individualni)
   • status gosta
   • grani鑞i prijelaz
   • datum ulaska
   • trajanje boravka
 • smje箃aju:
   • prijava gosta u smje箃ajnu jedinicu
   • period boravka gosta


Prilikom unosa rezervacije gosta dovoljno je unijeti samo osnovne podatke o periodu boravka (datum od - do), smje箃ajnoj jedinici(soba) i gostu (ime i prezime). Mogu鎒 je kreirati neograni鑕n broj rezervacija uz direktan uvid u prerezervaciju (overbooking) Une筫ni podaci o rezervaciji i zauzetosti smje箃ajnih kapaciteta omogu鎢ju jednostavan grafi鑛i pregled rezervacije i zauzetosti smje箃ajnih kapaciteta.


Dodatno

Pored osnovnih funkcionalnosti koje zahtjeva poslovanje hotela, kreirane su i neke dodatne opcije:

 • veza s IPTV sustavom (Max TV)
 • veza s globalnim sustavom on line rezervacija

Izvje规a, analize i pregledi

 • izvje规e za doma鎖nstvo i kuhinju
 • knjiga gostiju
   • doma鎖h i stranih
   • ukupno
 • pregled prijava boravka stranaca
 • generiranje izvje规a za MUP i TZ
 • analiza rezervacija po paketima i smje箃ajnim jedinicama
 • prikaz zauzetosti smje箃ajnih jedinica
 • izvje规e o dolasku i no鎒nju turista i to:
   • po dr綼vljanstvima
   • po na鑙nu dolaska
   • po partnerima
 • 緐rnal hotela
   • po uslugama
   • po gostima
 • pregled telefonskih poziva
 • rekapitulacija nepla鎒nih usluga (IPTV, Internet, telefon....)
 • dnevni obra鑥n hotela

Po odjavi gosta, sve stavke koje su pla鎒ne „na sobu“ biti 鎒 ura鑥nate u cijenu i prikazane na ra鑥nu.


Veze s ostalim modulima

Modul mo緀 funkcionirati samostalno. Unato tome, potpuna funkcionalnost dolazi do izra綼ja u kombinaciji s ostalim modulima.


Financijsko knjigovodstvo

Postavljanjem sheme knji緀nja za dokument dnevnog prometa, vr筰 se financijski prijenos usluga napla鎒nih na recepciji u modul Financijsko knjigovodstvo na proizvoljno zadanju temeljnicu.


Robno/materijalno poslovanje

Zaklju鑕nje dana kreira skladi筺i dokument razdu緀nja. Tako kreiran dokument razdu緐je maloprodaju za prodanu zaliku (u slu鑑ju da postoji), a daljnja funkcionalnost prenosi ga u Financijsko knjigovodstvo prema definiranoj shemi knji緀nja u, za to predvi餰nu temeljnicu.


Knjiga U-Ra/I-Ra/PDV

Po zatvaranju dana, modul kreira stavku dnevnog prometa uz zasebnu evidenciju R ra鑥na i knjizi izlaznih ra鑥na.


Kalkulacije

Po zatvaranju dana, modul kreira zapisnik o promjeni cijena za svu robu prodanu po cijeni druga鑙joj od maloprodajne (popustom ili direktnim unosom).